การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีทั้งหมด 4 รอบ ดังนี้

1. การรับตรงจากพื้นที่ (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-LocalDirectRecruit-ApplicationAnnounce.pdf )
วันเปิดรับสมัคร 20-29 ธันวาคม 2560 

2. การรับตรง (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ https://admission.pi.in.th/admission/document/2561-AdmissionDirectRecruit-ApplicationAnnounce.pdf)
ดำเนินการโดยระบบรับสมัครนักศึกษา https://admission.pi.in.th/admission/
วันเปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 - 26 มกราคม 2561 

3. การรับแบบ Admissions (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
ดำเนินการโดยระบบรับสมัครนักศึกษา https://admission.pi.in.th/admission/
วันเปิดรับสมัคร 5-17 เมษายน 2561

4. การรับตรงอิสระ (ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครฯ เมื่อขึ้นประกาศ)
ดำเนินการโดยวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
วันเปิดรับสมัคร:ไม่มีการเปิดรับสมัคร ใช้บัญชีตัวสำรองจากรอบการรับแบบ Admissions

 

 

 

*ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนฯไม่ต้องส่งมาที่วิทยาลัย ให้นำมาในวันรายงานตัวเข้าศึกษา*

 

การรายงานตัวเข้าศึกษา

  1. นักศึกษาที่เรียนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ให้เตรียมเอกสารมารายงานตัวเข้าศึกษาวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. (โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561)
  2. นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตจากรอบ Admissions สถานศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ให้รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ http://smartreg.buu.ac.th/index.php/login ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 และสอบถามข้อมูลรายละเอียดการเข้าศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยบูรพาโดยตรง

 

การส่งรายงานผลตรวจร่างกาย

1. โปรดตรวจสอบว่าแพทย์ได้ลงผลการตรวจร่างกายครบทุกรายการ (ผลตรวจร่างกายที่ไม่ครบทุกรายการ อาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์การผ่านผลการตรวจร่างกาย)

2. แนบรายงานผลการตรวจการได้ยิน Audiogram ผลการตรวจการมองเห็นพร้อมการอ่านค่า และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มาด้วย

 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.