รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสุตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admission)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาฯ ระบบสอบกลาง ลงนามแล้วเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
สามารถดูประกาศฯ ได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/d…/2560-Admissions-Announce.pdf
ผู้สนใจหรือผู้ที่จะสมัครควรศึกษารายละเอียดจากประกาศฯ นี้ให้ถ่องแท้
เมื่อมีปัญหาข้อสงสัยโปรดสอบถามโดยตรงที่ระบบรับสมัครฯ ที่https://admission.pi.in.th/admission/index.php/admis/contact หรือสามารถ post comment ใน Status ใหม่ที่ https://www.facebook.com/pi.admission/

หลักสูตรที่เปิดรับ
ระดับปริญญาตรี ได้แก่
๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
๓) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
๕) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ได้แก่
๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
๓) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน
๔) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
หลักสูตรที่ร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ (กรณียังมีโควตาว่างอยู่) ได้แก่
๑) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
๓) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
๔) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

การเปิดภาคการศึกษา
ทุกหลักสูตร เปิดภาคการศึกษาวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ (รายงานตัวเพื่อปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
ยกเว้นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เปิดภาคการศึกษาวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก และ
๓) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
กำหนดพื้นที่ในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาเป็นระดับเขตสุขภาพ

คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ
๒) ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในเขตสุขภาพที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพที่ได้รับการจัดสรรโควตาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา (ในเขตสุขภาพหนึ่งๆ จะประกอบด้วยหลายจังหวัด สามารถศึกษาข้อมูลเขตสุขภาพได้ที่ https://admission.pi.in.th/…/2560-Admissions-InterviewCente…)
๓) อายุระหว่าง ๑๖ ถึง ๓๕ ปีบริบูรณ์ โดยนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
๔) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ (ดูคุณสมบัติด้านสุขภาพเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๕) เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๖) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๐ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคาสั่งมหาเถรสมาคม
๗) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหรือ ป.พยาบาลศาสตร์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร
๘) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ ป.พยาบาศาสตร์ และหลักสูตรที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
๙) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นโปรแกรมคณิตศาสต์-วิทยาศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน โดยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฎิบัติการ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระรายวิชาตามกำหนด สำหรับหลักสูตรประดับปริญญาตรีอื่นๆ
(ดูคุณสมบัติด้านการศึกษาเพิ่มเติมจากประกาศฯ)
๑๐) ไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำของผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไม่ถ่วงน้ำหนัก O-NET
๑๑) มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕ รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ไม่มีกำหนดคะแนนผลการทดสอบขั้นต่ำ
๑๒) มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2) แต่ไม่มีกำหนดคะแนนผลการทดสอบขั้นต่ำ

สิทธิประโยชน์
สิทธิบุตรข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นบุตรโดยกำเนิดหรือโดยสายโลหิตเท่านั้น และสามารถใช้สิทธิได้ทุกประเภทโควตา มีคะแนนเพิ่ม ๑๐๐ คะแนน

องค์ประกอบการคัดเลือก
๑) GPAX ตลอดหลักสูตรแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก O-NET ร้อยละ ๒๐
๒) O-NET ๕ รายวิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิต และวิทย์ ร้อยละ ๓๐
๓) GAT ร้อยละ ๒๐
๔) PAT2 ร้อยละ ๓๐
สามารถเข้าไปคำนวณคะแนนได้ที่ เมนูทดลองคำนวณคะแนน ของระบบรับสมัครฯ สถาบันพระบรมราชชนก หรือที่ https://admission.pi.in.th/…/in…/2560/admis60/test_cal_score

การลงทะเบียนและทำใบสมัคร
๑) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
๒) เลือกได้ ๔ อันดับ โดยการเลือกหลักสูตรและประเภทโควตา โดยอันดับแสดงความต้องการก่อน-หลัง
๓) เมื่อเลือกอันดับแล้ว ต้องเรียงการรับโควตาจังหวัด และสถานศึกษา ตามความต้องการก่อน-หลัง
๔) ค่าสมัคร เลือกอันดับแรก ๒๐๐ บาท อันดับต่อไป อันดับละ ๕๐ บาท

สิ่งที่แตกต่างไปจากการรับสมัครรอบอื่น
ระบบสอบกลางรับสมัครและคัดเลือกระดับเขตสุขภาพ ผู้สมัครอยู่จังหวัดหนึ่ง อาจรับโควตาอีกจังหวัดหนึ่งในเขตสุขภาพเดียวกันได้ นั่นหมายความว่า ผู้ที่มีคะแนนรวมสูงกว่าอาจจะได้รับการคัดเลือกให้ไปรับโควตาในจังหวัดอื่น กรณีที่จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเองไม่มีโควตาอยู่แล้ว

ดูรายละเอียด : คลิก

รายละเอียดเพิ่มติม : คลิก

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.