การรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

 เฉพาะนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ม.บูรพา ระบบสอบกลาง (Admissions) ให้ปฏิบัติดังนี้

1. รายงานตัวออนไลน์ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 14-15 มิ.ย. 60 ที่เว็บไซต์ >>>  http://smartreg.buu.ac.th/index.php/login 

2. สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ กองทะเบียนและประมวลผล ม.บูรพา 038-102-722 (คุณปรีชา) 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.