โครงการประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัญฑิต ประจำปี ๒๕๖o

โครงการประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ยุคประเทศไทย ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี

โปรโมชั่น ลดราคา 2560

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.