การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ระบบรับสมัคร >>> https://admission.pi.in.th

ประกาศรับสมัครและคัดเลือก >>> https://admission.pi.in.th/admission/document/2560-Admissions-Announce.pdf

 การติดต่อวิทยาลัยฯ >>> งานทะเบียนฯ 038275663 ต่อ 161 กลุ่มงานวิชาการ

  • โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ระบบรับสมัคร

 

     ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆ ที่จะมาสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือให้เตรียมผลตรวจร่างกายมาให้พร้อม และมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติแนบทุกรายการ (การตรวจตาบอดสีและการได้ยิน ควรตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์และนำผลตรวจทางห้องปฏิบัติการมาแสดงด้วย) สำหรับนักศึกษาที่สายตาสั้น ให้ตรวจทั้งแบบไม่ใส่แว่นตา และใส่แว่นตาตรวจค่ะ และควรตรวจสอบว่าแพทย์ได้ลงความเห็นครบทุกรายการ และได้ลงนามพร้อมประทับตราโรงพยาบาลเรียบร้อย

 

 

 

 

การติดต่อผู้ดูแลและบริหารจัดการระบบการสมัครคัดเลือก

. .  Phone  Mobile  E-mail
๏ อ.สุรภรณ์ อ้นสวน

.

08 6884 6221  ounsuan@hotmail.com
๏ อ.มยุรี ศรีอุดร 0 2580 8989

.

.

๏ ดร.ดวงนภา ประเสริฐเมือง 0 2590 1831

.

.

๏ คุณธิติมา แก้วโพนยอ

.

.

 thitimath@hotmail.com
๏ คุณนิตยา มีทรัพย์

.

.

๏ คุณพรพิมล แสงดาว

.

.


 

ไฟล์เอกสารประกอบ

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.