อัตลักษณ์บัณฑิต : "บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ " เอกลักษณ์ของสถาบัน : " สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน " ปณิธาน : "คุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม"
  เมนูทั่วไป
 

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

  ฝากข้อความ
 
หมายเหตุ: ไม่มีข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
 
  เมนูสำหรับสมาชิก
 
_UMBIP 54.147.225.204
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: scphc_com
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 16

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 14
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 14
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
รายระเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ปี 2552 (วิธีรับตรง)

ร่าง
ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 
 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยฯ
ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
**************


ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  กำหนดให้มีการรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี โดยวิธีรับตรง ดังนี้

๑. หลักสูตรที่รับเข้าศึกษา
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการแพทย์แผนไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน
แบ่งเป็น ๖ โควตา คือ
- โควตาบุคคลทั่วไป
- โควตา อสม.
- โควตาบุตร อสม.
- โควตา รพร.
- โควตาผู้ช่วยทันตแพทย์
- โควตาบุคคลทั่วไปและแหล่งฝึก
๒. คุณสมบัติขอผู้สมัครและผู้เข้าศึกษา
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบของวิทยาลัยตามที่ได้กำหนดไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบของวิทยาลัยตามที่ได้กำหนดไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๒) เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓) เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
๔) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
๕) ถ้าเป็นชายต้องไม่เป็นผู้ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ และไม่เป็นภิกษุสามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๒๑
๒.๒ คุณสมบัติทางการศึกษา
๑) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยได้ศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการและครบจามเกณฑ์ที่กำหนด(ไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และ ปวส.) ดังนี้
๑.๑) หลักสูตรทางการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช ๒๕๒๔ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) ในหมวดวิชาเลือกเสรีให้รวมวิทยาศาสตร์(โครงสร้าง ๒) ๒๕ หน่วยการเรียน หรือ วิทยาศาสตร์ (โครงสร้าง ๓) ๒๑ หน่วยการเรียน คณิตศาสตร์ (โครงสร้าง ๑) ๑๕ หน่วยการเรียน ภาษาอังกฤษ ๑๒ หน่วยการเรียน
๑.๒) หลักสูตรทางการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต 
๑.๓) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
๒) เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
๒.๑) คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕ โดยผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้คะแนน ๕ เทอม หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ๖ เทอม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แล้ว
๒.๒) คะแนนเฉลี่ย (GPA) ของแต่ละกลุ่มสาระวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า ๒.๕

๓. การรับสมัครคัดเลือก
๓.๑ วันที่รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
๓.๒ วิธีการรับสมัคร รับสมัครทางเว็บไซต์ www.scphc.ac.th เท่านั้น และรับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้สมัครโควตาผลิตเพื่อชุมชน ต้องส่งหนังสือการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นไปยังวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร)

๔. สิทธิของผู้สมัคร
ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้ ๒ หลักสูตร และ ๒ โควตา ตามคุณสมบัติและตามที่จังหวัดซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้สมัครได้รับการจัดสรร
อัตราค่าสมัครผู้สมัครชำระค่าสมัครเข้าศึกษา ในอัตราหลักสูตรละ ๒๐๐ บาท ผ่านธนาคารกรุงไทย  ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ และวิทยาลัยจะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยกำหนดในระบบอินเตอร์เน็ต
๒. เอกสารการชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย
๓. ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครเป็นสำเนาเอกสารไปยังวิทยาลัยฯ หากวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงจะตัดสิทธิการสมัครโดยทันที

๖. องค์ประกอบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
๖.๑ การพิจารณาผลคะแนนตามองค์ประกอบการคัดเลือกแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑) คะแนนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาคอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ค่าน้ำหนักร้อยละ ๑๕
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA) ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ กลุ่มสาระ ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (๗%)  คณิตศาสตร์ (๗%)  ภาษาอังกฤษ (๗%)  ภาษาไทย (๗%)   และสังคมศึกษา (๗%)  ค่าน้ำหนักร้อยละ ๓๕

๒) คะแนนการสอบวัดความถนัดทางการเรียน (Aptitude) ๔ ด้าน ได้แก่ การวัดความสามารถด้านภาษา ด้านจำนวน ด้านเหตุผล และด้านมิติสัมพันธ์ ค่าน้ำหนักร้อยละ ๕๐ (ทดสอบวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

๗. การประกาศผล
๗.๑ การประกาศผลผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยฯที่สมัคร และทางเว็บไซต์ ของวิทยาลัย
๗.๒ การสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ พร้อมกันทุกโควตา/หลักสูตร ณ วิทยาลัยฯ การสัมภาษณ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมในการเข้าศึกษา
๗.๓ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ (ตัวจริงและผู้ได้อันดับสำรอง) ณ วิทยาลัยฯ และทางเว็บไซต์ ของวิทยาลัยฯ ที่สมัคร
               
ประกาศ ณ วันที่           พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-11-21 (3692 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
29 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-275663-5 โทรสาร 038-282623-4