อัตลักษณ์บัณฑิต : "บริการสุขภาพด้วยหัวใจ ความเป็นมนุษย์ " เอกลักษณ์ของสถาบัน : " สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน " ปณิธาน : "คุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสังคม"
  เมนูทั่วไป
 

แสดงเมนูทั้งหมด | ซ่อนเมนู

  ฝากข้อความ
 
หมายเหตุ: ไม่มีข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
 
  เมนูสำหรับสมาชิก
 
_UMBIP 54.87.155.193
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: scphc_com
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 16

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 16
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 16
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
รายละเอียดเกี่ยวการรับสมัครโดยวิธีรับตรงโควตาแหล่งฝึก ปีการศึกษา 2552


การรับสมัครโดยวิธีรับตรง โควตาแหล่งฝึก    ปีการศึกษา 2552
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี

วันที่ 1-19 ธันวาคม 2551

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1. เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัคร เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ บิดา / มารดา / ผู้ปกครองโดยชอบธรรมมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดที่สมัคร เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2. มีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี
3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เน้นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   (ไม่รับเทียบเท่า ปวช.  ปวท.  และ ปวส.) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
     3.1  คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร  (GPAX)    ไม่ต่ำกว่า 2.50
     3.2  คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา   แต่ละกลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การคัดเลือก  
GPAX 15 %
GPA กลุ่มสาระ  ละ 7 % รวม 35 %
ผลการวัดความถนัดทางการเรียน 50 %

( ทดสอบความถนัดทางการเรียน  ตามสถานที่กำหนด วันที่ 10 มกราคม 2552 )

การรับสมัคร  :
                 ระหว่างวันที่  1-19 ธันวาคม 2551  
          รับสมัคร   ผ่านระบบ internet   ที่  http://admission.scphc.ac.th   แล้วต้องส่งใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดทางไปรษณีย์ไปยังวิทยาลัยฯก่อนการปิดรับสมัคร  วันที่ 18 ธันวาคม 2551  ( ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์ )
                 ค่าสมัคร  หลักสูตรละ 200 บาท  ( วิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด)
วิธีการสมัคร
                1. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครทาง internet ที่  http://admission.scphc.ac.th    แล้วทำการบันทึก
                     2. สั่งพิมพ์ใบสมัคร  แล้วเซนต์ชื่อกำกับ
                     3. นำใบสมัครยื่นชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ( หรือชำระผ่านตู้ ATM ) ภายใน วันที่ 19 ธันวาคม 2551
                     4. สำเนาใบสมัครที่ประทับตราธนาคารชำระเงินแล้ว  เก็บไว้เป็นหลักฐาน
                     5. ส่งใบสมัครและหลักฐานต่อไปนี้   ไปที่
                                ฝ่ายวิชาการ    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี   
                              29 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน  อ.เมือง  จงชลบุรี 20000                พร้อมระบุมุมซอง ว่า สมัครคัดเลือก

  • ใบสมัคร (ตัวจริง) ที่ประทับตราธนาคารชำระเงิน
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนา
  • สำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร  พร้อมรับรองสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา (กรณีใช้คุณสมบัติบิดามารดา )  พร้อมรับรองสำเนา
  • สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน   กรณีอยู่ระหว่างศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายใช้ 5 เทอม   พร้อมรับรองสำเนา

                  *** หากตรวจพบว่า ข้อมูลที่แจ้งหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตรงตาม ที่กำหนด จะตัดสิทธิ์การสัมภาษณ์ ***

ผู้สมัครทุกคนต้องทดสอบความถนัดทางการเรียน ตามสถานที่กำหนด วันที่ 10 มกราคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 27 มกราคม 2552
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 28-30 กุมภาพันธ์ 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552
รายงานตัวและชำระเงิน วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2552

จำนวนที่รับสมัคร

   โควตาแหล่งฝึก

  จังหวัด
       โควตาแหล่งฝึก     โควตาผลิตเพื่อชุมชน
สถานที่สอบวัดความถนัดทางการเรียน 
 
 สสช
 ทันต
เภสัช

        สสช

 ทันต
*สอบวัดความถนัดวันที่ 10  มกราคม 2552
 สมุทรสาคร 
 -
 -
 -

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ         

 สมุทรสงคราม
 -
 -
 -
 -

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ         

 เพชรบุรี
 -
 -
 -
 -

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ         

 ประจวบคีรีขันธ์
 -
 -
 -

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ        

 ฉะเชิงเทรา 
-
-
-
-
-
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
 ปราจีนบุรี
-
-
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
 สระแก้ว
-
-
-
 -
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
 ชลบุรี 
-
 -
 -
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
 ระยอง
 -
 -
-
 -
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
 จันทบุรี
-
 -
-
 -
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
 ตราด
 -
-
-
-
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  

 นครนายก

 -
-
 -
 -
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
 สมุทรปราการ
-
 -
-
 -
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
 รวม
-
- 
- 
-
-
 


ศึกษารายละเอียดการสมัครให้เข้าใจก่อนสมัคร

มีปัญหา ไม่เข้าใจ ติดต่อ 038-275663-5 , 038-282623-4 ต่อ 153

สงวนลิขสิทธิ์โดย © วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-11-21 (1790 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
29 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บ้านสวน อ. เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-275663-5 โทรสาร 038-282623-4