ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

              

               วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดชลบุรี  เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานการศึกษา  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีคุรภาพและคุรธรรมเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   โดยโครงสร้างและกระจายความรู้สู่สังคม   ส่งเสริมการเรียนรู้  เสริมสร้างประสบการณ์จริง  และใช้วัฒนธรรมภูมิิปัญญาที่หลากหลาย  เป็นฐานในการพัฒนาสังคม  เพื่อผลผลิตเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  สามารถยกระดับสุขภาพ   และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและประชาชน

 

           

           "คุณภาพคู่คุณธรรม นำวิชาพัฒนาสังคม "

           คุณภาพคู่คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะของผู้สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการให้บริการสาธารณสุขด้วยความเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการให้บริการแบบองค์รวม ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยสถาบันมีส่วนสำคัญต่อการเสริมสร้างการประพฤติปฏิบัติ ในกรอบของการกระทำคุณงามความดี ทั้งทางกาย วาจา และใจ เกิดความตระหนักในเอกลักษณ์และคุณค่าของวิชาชีพสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
          นำวิชา หมายถึง คุณลักษณะของผู้สนใจศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งศาสตร์ด้านวิชาชีพการสาธารณสุขและศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข โดยสามารถบริหารจัดการความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนางานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
          พัฒนาสังคม หมายถึง การนำความรู้ที่มีมาตรฐานทางวิชาการ และจริยธรรมของการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีในระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มาประยุกต์ให้เกิดคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งเน้นสมรรถนะการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ในระดับ บุคคล กลุ่มคน และชุมชนรวมทั้งส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

         

                 สถาบันการศึกษาชั้นนำ ตามมาตรฐานสากล บนเครือข่ายงาน ผ่านวิถีสุขภาพ

 

           

                ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
                ๒. วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ / นวัตกรรมมีคุณภาพ หลากหลาย ต่อเนื่อง ทันสมัย
                ๓. ให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ
                ๔. ทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ผสมผสานกับพันธกิจ 1-3

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.