กลุ่มอำนวยการ

  • โทร. 038-275663-5 โทรสาร 038-274245
  • งานพัสดุ 104
  • งานการเงิน 221
  • งานยานพาหนะ

กลุ่มยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ

กลุ่มวิชาการ

  1. งานทะเบียนและประมวลผล
  2. งานธุรการ 

 กลุ่มกิจการนักศึกษา

Copyright © 2014 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.