สัญลักษณ์

ความหมายตราสัญลักษณ์ อักษรพระนามาภิไธย “สธ” พร้อมมงกุฎ

หมายถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของวิทยาลัย ได้พระราชทานชื่อวิทยาลัยว่า “วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร” และพระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

คำขวัญ “ ทนุโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ ” หมายถึง ในหมู่มนุษย์ ผู้ประเสริฐสุด คือคนที่ฝึกแล้ว

สีม่วง หมายถึง สีประจำประองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง