ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำ ตามมาตรฐานสากล บนเครือข่ายงาน ผ่านวิถีสุขภาพ

พันธกิจ

๑. การผลิตและพัฒนาบุคลกรด้านสาธารณสุข

๑.๑ ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข

๑.๒ พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

๒. การวิจัยและผลงานวิชาการ

๓. การบริการวิชาการ

๓.๑ การบริการแก่ชุมชน

๓.๒ บริการวิชาการสาธารณสุข

๔. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยมร่วม

“MOPH”

                   M: Mastery เป็นนายตนเอง

                   O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่

                   P: People center ใส่ใจประชาชน

                   H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑. ขยายการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ

๒. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล

๓. ส่งเสริมและพัฒนางานตามพันธกิจผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

๔. พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ นโยบายไทยแลนด์ 0 ที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย