สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (สมทบ ม.บูรพา)