สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (สมทบ ม.บูรพา)