บริการสำหรับนักศึกษา

  • วช.8 ขอสำเร็จการศึกษา.pdf

  • วช.9 แจ้งความจำนงไม่เข้ารับปริญญา.pdf

  • วช.1 ขอใบรับรอง (ปรับ 61).pdf

  • วช.7 ขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียน.pdf

  • วช.10 ขอเอกสารทางการศึกษา (กรณีสำเร็จการศึกษา) ปรับ 61.pdf