บริการสำหรับอาจารย์

  • แนวปฏิบัติการบูรณาการรายวิชากับพันธกิจ.pdf

  • แนวปฏิบัติในการบูรณาการรายวิชากับพันธกิจ.pdf