บริการสำหรับอาจารย์

การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ปกศ.60
  • ดาวน์โหลดเอกสาร แนวปฏิบัติการบูรณาการรายวิชากับพันธกิจ

  • ดาวน์โหลดเอกสาร แนวปฏิบัติในการบูรณาการรายวิชากับพันธกิจ

เอกสารคู่มือการใช้งาน OPEN TQF
บันทึกความร่วมมือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ปฏิทินกำกับการดำเนินงานตาม TQF ปกศ.61
แบบฟอร์ม มคอ ของ ปวส
แบบฟอร์ม มคอ 3-6 ป.ตรี