การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (ร่วมผลิตกับ ม.บูรพา)