วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

1. หลักสูตรที่รับสมัคร

1) ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
  • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

2) ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 2 หลักสูตร

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

2. เกณฑ์ในการรับสมัคร (**สำหรับวันที่รับสมัครจะประกาศให้ทราบในช่วงเดือนพฤศจิกายน**)

รอบที่ 1  การรับตรงจากพื้นที่ (สมัครผ่านระบบ online https://admission.pi.in.th)

 1. กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์ -คณิต (เกรด 5 เทอม)
  • สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
  • GPA กลุ่มสาระวิทย์ คณิต และอังกฤษ วิชาละ ไม่น้อยกว่า 2.50
 2. สมัครหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  • GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
  • GPA กลุ่มสาระวิทย์ คณิต และอังกฤษ วิชาละ ไม่น้อยกว่า 2.25

รอบที่ 2 การรับแบบ Admissions  (สมัครผ่านระบบ online https://admission.pi.in.th)

 1. สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรม วิทย์ – คณิต  (เกรด 6  เทอม)
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) แบบไม่ถ่วงน้ำหนักคะแนน O-NET
 3. มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๕ รายวิชา (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 4. มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT รหัสวิชา 85) โดยผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 5. มีผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2 รหัสวิชา 72) โดยผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ  (สมัครด้วยตนเอง ณ สถานศึกษา)

 1. คุณสมบัติเช่นเดียวกับรอบรับแบบ Admissions

ไฟล์เอกสารประกอบ