วสส.ชลบุรี บรรยายและจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงอายุฯ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี นำโดย อาจารย์ ดร.เดชา วรรณพาหุล และ อาจารย์ ดร.วรยุทธ นาคอ้าย กลุ่มพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม บรรยายและจัดกิจกรรม การฝึกสมองเพื่อชะลอความจำเสื่อมและการบริหารกายสไตล์ไทยสำหรับผู้สูงอายุ ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร “โครงการสร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านสวน เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562