ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับแบบ Admissions – การตรวจร่างกาย รอบที่ ๑

ตั้งแต่วันประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

การตรวจร่างกายเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะได้ผลการตรวจร่างกาย ซึ่งระบบรับสมัครฯ ได้กำหนดไว้ว่า การรายงานตัวเข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณ์นั้น ต้องมีผลการตรวจร่างกาย ผู้สมัครจึงจำเป็นต้องตรวจร่างกายให้แล้วเสร็จก่อนการสัมภาษณ์ และระบบรับสมัครฯ ก็ได้กำหนดไว้ โดยมีประเด็นสำคัญอยู่ ๒ ประการ ได้แก่

๑) หน่วยบริการที่จะตรวจร่ายกายต้องเป็น “โรงพยาบาลของรัฐ” เท่านั้น ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์จะใช้ผลการตรวจร่างกายจากที่อื่นนอกจากระบุ ไม่ได้ และจะทำให้หมดสิทธิการเข้าสัมภาษณ์ และ

๒) ผลการตรวจร่างกายต้องครบทุกรายการ ผลการตรวจร่างกายรายการที่ขาดหายไปอาจทำให้คณะกรรมการตรวจผลการตรวจร่างกายตัดสิทธิในการเข้าสัมภาษณ์ได้

ดังนั้น ก่อนจะตรวจร่างกาย ควรตรวจสอบหน่วยบริการที่จะตรวจร่างกายเสียก่อนว่า…

  • เป็นโรงพยาบาลของรัฐ หรือไม่
  • ตามรายการที่ต้องตรวจ สามารถตรวจได้ครบทุกรายการหรือไม่

และเมื่อตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบว่าแพทย์ได้ลงรายการไว้ครบหรือไม่ ถ้าไม่ครบให้ทวงถามการลงรายการ และอย่าลืมว่า เอกสารแนบควรมีตามที่ระบุไว้ ถ้าทางโรงพยาบาลไม่ให้ ขอนำออกไปถ่ายสำเนาแล้วแนบกับแบบรายงานฯ
!!!!!! ขอย้ำว่า ถ้าผลการตรวจร่างกายที่ไม่ครบ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้ท่านเสียสิทธิในการเข้าสัมภาษณ์ หรือให้ผลการตรวจร่างกายไม่ผ่านได้

ผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์สามารถ download แบบรายงานการตรวจร่างกายได้ที่หน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ หรือที่ https://admission.pi.in.th/…/2562-[entrn004]-PhysicalReport…
ควรอ่านรายละเอียดในแบบตรวจร่างกายเสียก่อน เพราะมีผู้เข้าสัมภาษณ์จำนวนไม่น้อยที่ต้องถูกตัดสิทธิอันเนื่องมาจากผลการตรวจร่างกายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และอีกไม่น้อยที่ต้องกลับไปนำผลการตรวจในบางรายการที่ระบุให้ต้องมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแนบมาด้วย

โรงพยาบาลที่แนะนำ ได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลสังกัดกองทัพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไฟล์เอกสารประกอบ