เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒