ประกาศมาตรการป้องกันควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด19 สำหรับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ ๒)ล่าสุด