ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 779,000 บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้สถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1 2