ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน ๘ รายการ

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ จำนวนเงินงบประมาณ 779,000 บาท

1 2